Årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHERRY AB (PUBL)

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:
– dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (10 maj 2017).

Anmälan ska ske per brev till Cherry AB (publ), Att: Ebba Ahlgren, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm, per telefon 08-514 969 55 eller via e-post: ebba.ahlgren@cherry.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida cherry.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 17 261 075 aktier, representerande totalt 26 239 475 röster, fördelat på 997 600 A-aktier och 16 263 475 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.