Bolagsstämma

Bolagsstämman i Cherry är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Cherrys ordinarie bolagsstämma – årsstämman – hålls varje år inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas vid behov. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen håll tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens industri.

Stämman fattar beslut i en rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och VD, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor, riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare samt eventuella ändringar av bolagsordningen. Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma 2018

Uppgift om datum och ort för årsstämman 2018 kommer att lämnas i samband med kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före årsstämman.