Bolagsstyrning

Cherry AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen inom Cherry baserats på svensk lagstiftning, interna regler och riktlinjer samt regelverket för emittenter på AktieTorget. Som ett led i förberedelserna inför en notering på Nasdaq Stockholm har bolaget inlett arbetet med en full implementering av Svensk kod för bolagsstyrning. Efter noteringen ska bolaget även tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Bolagsstyrningskoden ska tillämpas fullt ut från datumet för noteringen på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser redovisas i bolagsstyrningsrapporten för 2016 samt i den bolagsstyrningsrapport som lämnas i samband med årsredovisning för 2017.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016