Finansiella mål

Styrelsen i Cherry har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy som ska vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel:

Omsättningstillväxt

Cherrys mål är att över en konjunkturcykel växa snabbare än den europeiska marknaden för spel. Utöver detta avser Cherry att även växa genom förvärv. För affärsområdet Restaurangcasino är målet att representera 70 procent av restaurangcasinomarknaden i Sverige.

Marginal

Cherrys mål är att öka den justerade EBITDA-marginalen över tid och på medellång sikt uppnå en justerad EBITDA-marginal på mellan 15 och 18 procent.

Kapitalstruktur

Cherrys kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att soliditeten skall uppgå till lägst 30 procent.

Utdelningspolicy

Cherrys mål är att dela ut 50 procent eller mer av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Cherry har baserat sina finansiella mål på följande antaganden:

  • Fortsatt migration till nätspel.
  • Bolaget ges fortsatt möjlighet att rikta sig till den europeiska marknaden för nätspel och spelutveckling.
  • Att bolaget även framgent kan hantera dess kostnadsstruktur och hantera effekterna av inträde på reglerade marknader och tillämpliga skatter.
  • Att bolagets kunderbjudande upplevs som attraktivt.
  • Att bolaget bibehåller de för verksamheten nödvändiga licenser.
  • Att inga betydande negativa effekter ska uppstå till följd av väsentliga förändringar av politiska, skattemässsiga, marknadsmässiga eller administrativa behandlingen av koncernen.