Styrelsens ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 16 maj 2017 beslutades att styrelsearvodet ska utgå med 2 532 000 SEK till styrelseordföranden och med 250 000 SEK till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Noteras bör att styrelseordföranden arbetar operativt i Bolaget, och att ersättningarna avser ersättning för en period av ett år och således under innevarande år kommer att utbetalas i proportion till den tid som löper från arvodesbeslutet till slutet av årsstämman 2018.