Utfall av incitamentsprogram i Cherry AB (publ)

Utfall av incitamentsprogram i Cherry AB (publ)
12 juli, 2017 Cherry

12-07-2017

Teckningsoptionsprogram 2014/2017 i Cherry AB (publ), beslutat på årsstämma den 8 maj 2014, är på väg att avslutas. Programmet som riktades till medarbetare i Sverige och på Malta har tecknats till cirka 95,31 procent och medför att antalet B-aktier, efter omräkning till följd av genomförd split 1:5, ökar med 610 000 stycken. Det totala antalet aktier i bolaget kommer därmed efter registrering att uppgå till 103 814 505, fördelat på 4 988 000 A-aktier och 98 826 505 B-aktier. Programmet medför således en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av antalet aktier och cirka 0,4 procent av antalet röster i bolaget. Teckningskursen efter omräkning till följd av split för aktierna var cirka 10,99 kronor per aktie och Cherrys aktiekapital ökas med 67 100 kronor till 11 419 595,55 kronor.

Utöver ovanstående teckningsoptionsprogram har teckningsoptionsprogram 2017/2020, omfattande högst 175 500 teckningsoptioner och beslutat vid årsstämman den 16 maj 2017 fulltecknats av ett av Cherry AB (publ):s dotterbolag. Anmälningar om förvärv har inkommit från medarbetare eller konsulter i Sverige, Norge, Österrike och på Malta omfattande cirka 95,5 procent av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna överlåts till deltagare i Sverige till ett pris om 19,68 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering enligt Black & Scholes –modellen, och överlåts vederlagsfritt till deltagare i övriga länder. Varje teckningsoption ger, efter omräkning till följd av genomförd split, rätt till nyteckning av fem B-aktier till en teckningskurs per aktie om cirka 91,45 kronor under perioden 15 juni 2020 – 30 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se


Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games samt Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.