Aktiekapitalets utveckling

 

Förändring aktier Antal aktier
År Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Aktiekapital,
SEK
Kvotvärde,
SEK
1981 Bolagets bildande  500 500 500 50 000 100,00
1993 Nyemission  19 500 20 000 20 000 2 000 000 100,00
2006 Införande av två aktieslag  – 2 835 17 165 20 000 2 000 000 100,00
2006 Fondemission  – 2 835 17 165 20 000 2 090 000 100,00
2006 Split 535 815 3 244 185 538 650 3 261 350 3 800 000 2 090 000 0,55
2006 Fondemission 22 350 133 022 561 000 3 394 372 3 955 372 2 175 454 0,55
2009 Apportemission 45 454 561 000 3 439 826 4 000 826 2 200 454 0,55
2010 Apportemission 100 000 6 301 321 661 000 9 741 147 10 402 147 5 721 181 0,55
2010 Företrädesemission 336 600 2 063 895 997 600 11 805 042 12 802 642 7 041 453 0,55
2014 Nyemission 638 931 997 600 12 443 973 13 441 573 7 392 865 0,55
2015 Apportemission  – 546 239 997 600 12 990 212 13 987 812 7 693 297 0,55
2016 Apportemission  – 309 302 997 600 13 299 514 14 297 114 7 863 413 0,55
2016 Apportemission  – 2 901 461 997 600 16 200 975 17 198 575 9 459 216 0,55
2016 Apportemission  – 62 500 997 600 16 263 475 17 261 075 9 493 591 0,55
2017 Apportemission  – 3 341 657 997 600 19 605 132 20 602 732 11 331 503 0,55
2017 Apportemission  – 38 169 997 600 19 643 301 20 640 901 11 352 496 0,55
2017 Split 3 990 400 78 573 204 4 988 000 98 216 505 103 204 505 11 352 496 0,11
2017 Incentiveprogram 610 000 4 988 000 98 826 505 103 814 505 11 419 596 0,11
2018 Apportemission 299 504 4 988 000 99 126 009 104 114 009 11 452 541 0.11
2018 Apportemission 1 554 017 4 988 000 100 680 026 105 668 026 11 623 483 0,11