Årsstämma 2018

OBS! Nytt datum: Årsstämma i Cherry AB (publ) hålls den 30 maj 2018, kl 10:00 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före årsstämman.