Bokslutskommuniké 2018

Ett händelserikt år med fortsatt god utveckling i sista kvartalet

Fjärde kvartalet

 • Koncernens omsättning ökade med 49 procent och uppgick till 904 Mkr (608), varav organisk tillväxt uppgick till 41 procentenheter. Företagsförvärv bidrog med 0,5 procentenhet och valuta med 7,5 procentenheter.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 40 procent till 198 Mkr (141) och EBITDA-marginalen uppgick till 22 procent (23).
 • Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (18).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 kr (0,05) respektive 1,14 kr (0,05).
 • European Entertainment Intressenter BidCo AB (”EE Intressenter”, ett bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint och större aktieägare i Cherry AB, offentliggjorde ett uppköpserbjudande om 87 kronor kontant per varje aktie av serie A och B i Cherry AB. Den oberoende budkommittén för Cherry rekommenderade aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet.
 • Bolag inom affärsområdet Online Gaming erhöll totalt åtta svenska spellicenser i december.
 • Extra bolagsstämma i november valde in Rolf Åkerlind till ny styrelseledamot samt fastställde beslutet att förvärva resterande fem procent av aktierna i Game Lounge Sweden AB.

Helårsperioden

 • Koncernens omsättning ökade med 44 procent och uppgick till 3 236 Mkr (2 252), varav den organiska tillväxten uppgick till 34 procentenheter. Företagsförvärv bidrog med 1 procentenhet och valuta med 8 procentenheter.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 89 procent till 813 Mkr (429) och EBITDA-marginalen uppgick till 25 procent (19).
 • Periodens resultat uppgick till 487 Mkr (110). Resultatet är positivt påverkat av en jämförelsestörande post om 50 Mkr avseende omvärdering av värdet av Highlight Games.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,45 kr (0,53) respektive 4,44 kr (0,53).
 • Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman är att, likt för verksamhetsåret 2017, ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 12 februari meddelade EE intressenter att, efter utgången av den slutliga acceptsfristen den 8 februari 2019, aktier motsvarande cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier i Cherry AB har lämnats in och att EE Intressenter avser att påkalla tvångsinlösen samt att verka för att aktierna av serie B i Cherry avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 • Den 12 februari meddelade Cherry att bolaget påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer. I samband med inlösen av obligationerna avnoteras dessa från Nasdaq Stockholm.

VD-kommentar

Ett utmärkt år för samtliga bolag inom Cherrykoncernen

Utvecklingen i Cherry under 2018 kan sammanfattas med ett ord: utmärkt. På nästan alla mätpunkter har våra verksamheter levererat i linje med våra förväntningar. Finansiellt har vi lyckats bra med en total tillväxt om 44 procent, och helårets intäkter uppgick till 3 236 Mkr (2 252) med en EBITDA-marginal om 25 procent (19).

En betydande del av året har vi arbetat med förberedelser inför omregleringen av den svenska spelmarknaden. Vi var med redan i utredningsfasen inför lagstiftningen och har löpande medverkat i frågor där vi har specialkunskap. Vi är nöjda med ramverket, vilket bör bidra till hög kanalisering, något som är viktigt för den långsiktighet som vår marknad behöver för att kunna utvecklas på ett sätt som ger alla intressenter den nödvändiga tryggheten.

Det är rimligt att spelbolagen beskattas, och till viss del, styrs när det gäller marknadsföring men lagstiftarna måste vara medvetna om att det är en bransch där kunderna känner till att det finns alternativ och därför snabbt kan ändra sina preferenser. Detta kan leda till att skatteintäkter och spelarnas skydd förloras. Ju fler lagar och mer detaljerat regelverk, desto större är risken att bolag ställer sig utanför licenssystemet, och det förlorar alla på.

Vi har några veckors erfarenhet av den svenska reglering och än är det för tidigt att ha en tydlig uppfattning om utvecklingen för Cherry och övriga branschen. Vår erfarenhet från liknande förändring i andra länder är att de bolag och varumärken som klarar sig bäst är de som har en tydlig digital strategi, ligger i framkant inom teknik och kommunikation med kunderna samt är entreprenörledda. Detta är kärnan i Cherrys affärsmodell och de bolag som ingår i vår koncern har en stark position, ett starkt fokus på det de gör och är snabba när det gäller att ta vara på möjligheter.

Investeringar i marknadsföring är ofta i fokus för investerare. Under kvartalet svarade affärsområde Online Gaming för den största andelen, 253 Mkr, och vi ser att dessa investeringar ger fortsatt bra avkastning. Affärsområdets intäkter under fjärde kvartalet ökade med 48 procent, till 722 Mkr (485) och EBITDA-resultatet uppgick till 141 Mkr (92). Under kvartalet har kostnader som påverkar jämförelsen mellan perioder, avseende bland annat osäkra fordringar och spelskatt om 45,2 Mkr påverkat resultatet. Det underliggande EBITDA-resultatet uppgick till 186,7 Mkr och den underliggande EBITDA-marginalen uppgick till 25,9 procent.

För några dagar sedan stängde ICE, en av branschens viktigaste mötesplatser. Yggdrasil hade åter en framträdande position som den ledande spelutvecklaren. ICE är bolagets största satsning på att presentera sig och sina nya spel. För tredje året i rad kunde Yggdrasil ta emot priset som ”Innovator of the year”, branschens mest innovativa leverantör.

Highlight Games, vårt andra bolag inom affärsområde Game Development, har nu lanserat sitt virtuella fotbollsspel i Italien tillsammans med några av landets största speloperatörer, Eurobet och Sisal. Vi bedömer att detta spel snabbt kan ta marknadsandelar i en av Europas största fotbollsnationer.

Den 18 december 2018 offentliggjorde European Entertainment Intressenter BidCo AB (“EE Intressenter”), ett kontanterbjudande om 87 kr per aktie till aktieägarna i Cherry AB. EE Intressenter är ett bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited som agerar som manager för och på uppdrag av bland andra Bridgepoint Europe VI Fund och större aktieägare i Cherry AB.

Styrelsens oberoende budkommitté rekommenderade Cherrys aktieägare att acceptera budet från EE Intressenter. Rekommendationen har i sin bedömning bland annat beaktat den grundliga analys som gjorts av bolagets finansiella rådgivare Carnegie. Viktiga delar i budkommitténs bedömning var övervägandet av budpremien i ett längre tidsperspektiv, de större aktieägarnas beslut om att delta samt ändrade marknadsförutsättningar för noterade spelbolag i Sverige.

Den 25 januari 2019 meddelade EE Intressenter att erbjudandet accepterats av aktie-ägare som innehar 45 425 416 aktier, motsvarande cirka 43,0 procent av aktierna i Cherry. De aktier som har lämnats in i erbjudandet, tillsammans med de aktier som kontrolleras av Konsortiet, uppgick sammanlagt till 4 988 000 aktier av serie A och 90 537 784 aktier av serie B i Cherry, motsvarande cirka 90,4 procent av samtliga aktier och 93,3 procent av samtliga röster i Cherry AB. EE Intressenter förlängde acceptfristen till och med den 8 februari och meddelade den 12 februari att de erhållit cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och 98,7 procent av det totala antalet röster i Cherry. EE Intressenter avser att påkalla tvångsinlösen av de aktier i Cherry som inte lämnades in i erbjudandet i enlighet med aktiebolagslagen samt att verka för att aktierna av serie B i Cherry avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Cherry kan på ett sätt sägas vara Sveriges äldsta spelbolag. Koncernens rötter går tillbaka till 1963, då Bill Lindwall och Rolf Lundström startade spelverksamhet under namnet Restaurang AB Rouletter. 1968 inleds ett samarbete med AB Roulett konsult & Spelautomater som bildats av Per Hamberg och Lars Kling. År 1972 ändras bolagsnamnet till Cherry, och körsbärssymbolen börjar användas som kännetecken. Perioden som börsnoterat bolag inleddes 1997, med notering på SBI-listan, och efter den nu planerade avnoteringen av bolagets B-aktier från Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan, fortsätter verksamheten i privat miljö.

Grunden i Cherrys utveckling har varit, och är fortsatt, en tydlig satsning på entreprenörsanda och innovation samt att erbjuda den bästa arbetsplatsen och utvecklingsmöjligheter för alla våra medarbetare. Vi kommer nu att arbeta med delvis nya ägare för att genomföra befintlig strategi och samtidigt kunna genomföra effektiva investeringar för att säkra Cherrys marknadsposition.

Jag vill rikta ett tack till alla de aktieägare, medarbetare, samarbetsparter och andra intressenter som varit med på Cherry resa så här långt. Jag är övertygad om att Cherry med koncernbolag kommer att vara betydande aktörer i spel- och underhållnings-branschen i många år framöver och ser fram emot att följa utvecklingen.

Gunnar Lind
Tillförordnad verkställande direktör

Marknadsutsikt

Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden och geografiska marknader inom och utom Europa.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag inom sektorn spel, media och underhållning. Målet är att bolagen ska bli marknadsledare inom sitt respektive område genom att bygga sin verksamhet på kärnvärdena entreprenörskap, ansvar och engagemang. Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå sina finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt, genom organisk såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga samt på www.cherry.se

Denna information är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019, kl. 07:30 CET.