Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma 16 maj 2017.

Cherry AB (publ) Org. nr. 556210-9909

§1

Bolagets firma är Cherry AB (publ).

§2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag bedriva spel-, media- och underhållningsverksamhet, att äga och förvalta aktier eller andel i bolag som bedriver spel, media- och underhållningsverksamhet, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte själv bedriva spelverksamhet.

§4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000. Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 9 500 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst per aktie.

Aktier av serie A skall på begäran av aktieägaren kunna omvandlas till aktier av serie B i nedan angiven ordning.

Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte skall avse vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som omvandlingen skall avse. Styrelsen är för bolaget skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter.

§7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.

§8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§9

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs, Solna eller Stockholm kommun.

§10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12

Årsstämma skall hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisor.
 10. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Övrig information

Bolagets organisationsnummer är 556210-9909. Bolaget är registrerat i Sverige och inregistrerades vid Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 7 juli 1981. Bolaget bedrivs som ett publikt aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).