Delårsrapport januari-september 2018

Samtliga affärsområden stärker sin position

Tredje kvartalet

 • Koncernens omsättning ökade med 58 procent och uppgick till 899 Mkr (567), varav organisk tillväxt uppgick till 46 procentenheter. Företagsförvärv bidrog med 1 procentenhet och valuta med 12 procentenheter.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 130 procent till 258 Mkr (112) och EBITDA-marginalen uppgick till 29 procent (20).
 • Periodens resultat uppgick till 188 Mkr (42). Resultatet är positivt påverkat av en jämförelsestörande post om 57 Mkr avseende omvärdering av värdet av Highlight Games.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,75 kr (0,22) respektive 1,74 kr (0,21).
 • Cherry innehar 60,4 procent av aktierna i det tidigare intressebolaget Highlight Games.
 • Cherrys dotterbolag ComeOn ansökte om åtta svenska spellicenser i september.
 • Den 24 augusti meddelade Anna Bergius och Claes Ruthberg att de med omedelbar verkan lämnar sina respektive uppdrag som ledamöter i styrelsen för Cherry AB (publ).

Delårsperioden

 • Koncernens intäkter ökade med 42 procent och uppgick till 2 332 Mkr (1 644), varav den organiska tillväxten uppgick till 32 procentenheter. Företagsförvärv bidrog med 1 procentenhet och valuta med 9 procentenheter.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 114 procent till 615 Mkr (288) och EBITDA-marginalen uppgick till 26 procent (18).
 • Periodens resultat uppgick till 367 Mkr (93). Resultatet är positivt påverkat av en jämförelsestörande post om 57 Mkr avseende omvärdering av värdet av Highlight Games.
 • Efter nyemissioner har antalet aktier ökat och uppgick per 30 september 2018 till 4 988 000 A-aktier respektive 100 680 026 B-aktier, totalt 105 668 026 aktier.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,31 kr (0,49) respektive 3,30 kr (0,49).

Händelser efter periodens utgång

 • I juli tilldelades Cherry Online Polska en sportbettinglicens för den polska marknaden. Ett nytt varumärke, PZBuk, lanserades under oktober.
 • Den 17 oktober ingick Cherry avtal om att förvärva återstående 5 procent av aktierna i dotterbolaget Game Lounge.
 • Under september och oktober tecknade Yggdrasil avtal med de största speloperatörerna i Finland (Paf och Veikkaus) och i Sverige (Svenska Spel och ATG).

VD-kommentar

Marknadsinvesteringar skapar lönsam tillväxt

Årets andra kvartal avslutades bra och den positiva utvecklingen av försäljning och spelvolymer fortsatte under hela tredje kvartalet. Förklaringarna ligger främst i att vi har ett erbjudande som har hög kvalitet och innovationsnivå, vilket uppskattas av våra kunder och av alla spelare.

Som vi noterade i vår förra delårsrapport stärker investeringarna i marknadsföring och verksamhet koncernens utveckling på såväl kort som lång sikt. Cherrys strategi, att vara nära alla delar av spelmarknaden och slutkunderna, är avgörande för vår fortsatta tillväxt. Detta betyder att vi kan agera snabbt och satsa resurser där vi ser att investeringarna ger bästa avkastningen.

Koncernens nettointäkter ökade från 567 till 899 Mkr jämfört med motsvarande period 2017, en ökning med 58 procent. Organisk tillväxt uppgick till 46 procentenheter, företagsförvärv bidrog med 1 procentenhet och valuta med 12 procentenheter. EBITDA-resultatet ökade med 130 procent, från 112 Mkr till 258 Mkr. EBITDA-marginalen för tredje kvartalet uppgick därmed till 29 procent (20).

Det finns flera glädjeämnen i utvecklingen under tredje kvartalet och jag vill framförallt lyfta fram den goda utvecklingen inom Online Gaming. ComeOn har lyckats mycket bra med den breda åtgärdsplan som sattes i verket för ett drygt år sedan. Alla medarbetare gör en fantastisk insats och bolaget kan nu använda mer av sin tid och kraft på att ta ännu starkare positioner i befintliga och nya marknader, som i Polen, samt med nya varumärken som Blitzino och PZBuk. ComeOn har visat att de kan lansera nyheter som marknaden snabbt uppskattar och varumärken som vinner lojala kunder. Vår bedömning är att ComeOn har goda möjligheter att stärka sin position på den svenska marknaden efter omregleringen som införs nästa år. I linje med vår strategi med flera varumärken har ComeOn sökt licenser för respektive varumärke på den svenska marknaden, totalt åtta licensansökningar har lämnats in till Lotteriinspektionen. Villkoren på en reglerad marknad bör vara en fördel för hela vår bransch, och framförallt för ComeOn, som har flera starka varumärken, etablerade rutiner för ansvarsfullt spelande, och ett brett erbjudande av spel med hög kvalitet och goda vinstmöjligheter.

Även Game Development, med Yggdrasil och Highlight Games, hade ett bra kvartal. Bolagen drivs av starka entreprenörer och duktiga medarbetare som förstår vad som fungerar på marknaden. Yggdrasil har kommit en bra bit på sin tillväxtresa, medan Highlight nyligen lanserade sin spelprodukt på testmarknader i Afrika, och båda bolagen rapporterar framgångar.

Yggdrasils spel rankas nu till de som en speloperatör måste ha med på sin plattform och kvaliteten i Yggdrasils spel är i flera fall marknadsledande, vilket resulterat i avtal med flera stora spelbolag som 888 Holdings och Tipsport samt, i oktober, med Svenska Spel, ATG och Veikkaus. I september presenterade Yggdrasil ett avtal med XSG, en taiwanesisk speloperatör. Genom Cherrys upparbetade relationer ser vi goda möjligheter att fortsätta utveckla Yggdrasil genom strategiska samarbeten i nya geografiska marknader och bolaget fortsätter att stärka sin organisation med fler medarbetare samt närvaro i Storbritannien.

Highlight Games testlanseringar i flera afrikanska länder har gått bra och bolaget redovisade initiala intäkter i slutet av rapportperioden. Nu ligger fokus på att introducera det egenutvecklade spelet SOCCERBET™ i Italien och de närmaste månaderna kännetecknas av intensivt arbete att lansera spelet tillsammans med den stora italienska speloperatören Eurobet.

Online Marketing fortsätter sin goda utveckling. Game Lounge har en spännande strategi och ser goda möjligheter att växa på flera geografiska områden, vilka inkluderar USA och Latinamerika samt i nya vertikaler. Vi bedömer att tillväxten även kommer att fortsätta i Sverige. Regleringen öppnar för nya kanaler och marknadsföringen kan breddas och förnyas, något som är Game Lounges styrka. Bolaget rekryterar nya medarbetare i Sverige och andra länder för att möta den förväntade högre aktiviteten från olika marknadsaktörer.

Gaming Technology erbjuder speloperatörer viktig teknologi för att kunna driva nätcasinon. Majoriteten av försäljningen sker till kunder inom koncernen och verk-samheten utvecklas enligt plan. XCaliber har omförhandlat vissa avtal med bolag inom Cherry-koncernen, vilket påverkat affärsområdets resultat negativt under tredje kvartalet. Sedan juli månad har XCaliber allokerat betydande resurser i uppdrag för Cherry-koncernens speloperatörer och bedömningen är att efterfrågan från dessa operatörer kommer att ligga på en hög nivå.

Restaurangcasino har under inledningen av fjärde kvartalet erhållit de nödvändiga tillstånden gällande verksamhet på svenska spelställen. Detta är en glädjande utveckling då verksamheten påverkats kraftigt av fördröjningen i Lotteriinspektionens handläggning. Vi kan därmed återuppta väsentliga delar av vår verksamhet och utveckla Cherry Spelglädjes erbjudande. Ytterligare en positiv faktor är att den möjliga spelinsatsen höjs till 232,50 kronor från och med nästa år. Båda faktorer gör att vi nu ser en mer positiv utveckling för vårt äldsta affärsområde jämfört med innevarande år.

Vår verksamhet inom landbaserade spel har lång erfarenhet från att möta regelverket för spel i Sverige och avser att bygga på Cherry Spelglädjes erfarenheter i den kommande regleringen av den övriga svenska spelmarknaden.

Sverige är på många sätt den viktigaste marknaden för oss och flera av de europeiska spelbolagen, många av dessa har svenska rötter i form av grundare och entreprenörer med initiativkraft. Här finns också ett ekosystem med kompetenta medarbetare och tillgång till finansiering i olika faser. Den svenska marknaden är fortsatt mycket viktig för Cherry, samtidigt ser vi en betydande tillväxt på andra marknader och vår strategi är fortsatt expansion till marknader där vi ser möjligheter till god avkastning.

Cherry har en lång historik och är ett av de största och mest lönsamma bolagen med bred närvaro inom spel, underhållning och media. Det ger oss en överblick och förståelse för händelser inom vår sektor som gör att vi snabbt kan optimera våra resurser till områden där vi ser utvecklingsmöjligheter. Vi ska fortsätta stärka positioner i marknader som är på väg mot reglering, som Sverige och andra större marknader, inklusive amerikanska delstater. De tydliga regelverk som reglerade marknader erbjuder är intressanta för Cherry och våra dotterbolag då det ger möjligheter till långsiktighet och stabilitet. Tyvärr ser vi att lagstiftarna, senast i Storbritannien, ibland ändrar spelreglerna med kort varsel, vilket vi anser motverkar det grundläggande syftet med regleringen.

Den 17 oktober 2018 beslutade Cherry att fullfölja förvärvet av Game Lounge genom att köpa resterande fem procent av aktierna i Game Lounge Ltd för en köpeskilling motsvarande maximalt 260 Mkr. Den inledande köpeskillingen om 100 Mkr är fast medan de två återstående posterna förutsätter att Game Lounges resultat når vissa nivåer för att resterande utbetalning i kontanter eller aktier ska ske. Verksamheten i Game Lounge har utvecklats väl och Cherrys styrelse bedömer att bolaget har goda marknadsförutsättningar även framgent. Säljarna kommer att fortsätta i sina ledande befattningar, är aktieägare i Cherry och deltar även i incitamentsprogram inom Cherrykoncernen. Säljarna är anställda i Game Lounge. Mot denna bakgrund utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion och behöver därför godkännas av extra bolagsstämma i Cherry AB den 21 november 2018.

Som vi indikerade i rapporten för andra kvartalet 2018 fortsatte Cherry att förstärka sin verksamhet på flera fronter under det tredje kvartalet. Den goda resultatutvecklingen skapar de förutsättningar som vi bedömer är nödvändiga för att kunna intensifiera arbetet med koncernens långsiktiga finansiering och därmed den flexibilitet som kan stärka Cherry och vår lönsamhet. Vi genomför utvärderingar löpande av olika alternativ till att ersätta befintligt obligationslån.

Som tf VD och koncernchef är jag stolt över alla insatser som görs i koncernen och jag ser fram emot att summera Cherrys verksamhet för helåret 2018.

Gunnar Lind
Tillförordnad verkställande direktör

Marknadsutsikt

Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden och geografiska marknader inom och utom Europa.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag inom sektorn spel, media och underhållning. Målet är att bolagen ska bli marknadsledare inom sitt respektive område genom att bygga sin verksamhet på kärnvärdena entreprenörskap, ansvar och engagemang. Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå sina finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt, genom organisk såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader.

Presentation av delårsrapporten

Bolagets arbetande styrelseordförande, Morten Klein, tillförordnade VD och koncernchef, Gunnar Lind, samt ekonomi- och finansdirektör Christine Rankin, presenterar och kommenterar rapporten i en telefonkonferens idag, den 31 oktober 2018, kl. 10:00 CET. Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 426 97 (SE) eller +44 203 008 9807 (UK).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga samt på www.cherry.se

Cherry i korthet

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter ca 1 300 personer och har cirka 9 325 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan den 18 oktober 2017.