Ersättningar

Årsstämman den 16 maj 2017 beslutade om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Cherry som gäller fram till årsstämman 2018.

Ersättningar till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter och revisionsutskottet utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode ska utgå med sammanlagt 3 782 000 kronor, varav 2 532 000 (inklusive sociala avgifter) till styrelseordföranden som även arbetar i bolaget, och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön, tjänstepension och övriga förmåner och beslutas av ersättningsutskottet.

Ersättningar till verkställande direktören ska bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig lön som baseras på koncernens omsättning och resultat och tjänstepension enligt ITP-planen. Den rörliga delen ska i förekommande fall vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek och den ska utgå baserat på av styrelsen godkända verksamhetsföremål. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig lön och tjänstepension enligt ITP-planen eller särskild överenskommen premiebaserad tjänstepensionslösning. Eventuell premiebaserad tjänstepensionslösning ska vara maximerad till 35 procent av den pensionsgrundande årslönen. Den rörliga delen ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek och den ska utgå baserat på av styrelsen godkända verksamhetsföremål. Lön till ledande befattningshavare förhandlas av den verkställande direktören och beslutas av styrelseordföranden.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av Bolaget samt sex till nio månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.