Extra bolagsstämma 2019

På begäran av European Entertainment Intressenter BidCo AB (”EE Intressenter”), som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Cherry” eller ”Bolaget”) innehar över 80 procent av det totala antalet aktier och röster i Cherry, kallas aktieägarna i Cherry härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019, kl. 10:00 (CET), hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 21 mars 2019, samt

(ii) senast samma dag, torsdagen den 21 mars 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cherry AB (publ), Att: Ebba Ahlgren, Stureplan 19, 111 45 Stockholm, eller via e-post till ebba.ahlgren@cherry.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden, kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 mars 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats www.cherry.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 105 668 026 aktier, representerande totalt 150 560 026 röster, fördelat på 4 988 000 A-aktier med ett röstvärde om tio (10) röster per aktie, respektive 100 680 026 B-aktier med ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.