Finansiella mål

Följande finansiella mål ska vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel:

Tillväxt

Cherrys mål är att över en konjunkturcykel växa snabbare än den europeiska marknaden för spel, främst drivet av dess affärsområden som vänder sig till nätspel, det vill säga Online Gaming, Game Development och Online Marketing.

Sedan 2012 har Cherrys intäkter ökat med i genomsnitt 71 procent per år samtidigt som onlinecasinomarknaden i Europa växt i genomsnitt med 12 procent per år. Under 2017 ökade koncernens intäkter med 104 procent medan marknadstillväxten i Europa under året uppskattas till 11 procent. Intäktsökningen förklaras både av tillväxt hos befintliga kunder, lanseringar av nya spel och inflöde av nya kunder som förvärv av bolag. Målet är att fortsätta växa organiskt och strukturellt.

Marginal

Cherrys mål är att öka EBITDA-marginalen över tid och på medellång sikt (3-5 år) uppnå en EBITDA-marginal på mellan 15 till 18 procent.

För helåret 2017 rapporterade Cherry en EBITDA-marginal om 19,1 procent (15,8).

Kapitalstruktur

Cherrys kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att soliditeten ska uppgå till lägst 30 procent.

Den 31 december 2017 uppgick soliditeten till 34 procent (14).

Utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som antagits av styrelsen är Cherrys målsättning att långsiktigt lämna en utdelning motsvarande lägst 50 procent av vinsten efter skatt. Hänsyn ska dock tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman är att, likt för verksamhetsåret 2016, ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

 

Cherry har baserat sina finansiella mål på följande antaganden:

  • Fortsatt migration till nätspel.
  • Bolaget ges fortsatt möjlighet att rikta sig till den europeiska marknaden för nätspel och spelutveckling.
  • Att bolaget även framgent kan hantera dess kostnadsstruktur och hantera effekterna av inträde på reglerade marknader och tillämpliga skatter.
  • Att bolagets kunderbjudande upplevs som attraktivt.
  • Att bolaget bibehåller de för verksamheten nödvändiga licenser.
  • Att inga betydande negativa effekter ska uppstå till följd av väsentliga förändringar av politiska, skattemässsiga, marknadsmässiga eller administrativa behandlingen av koncernen.