Incitamentsprogram

Efter den aktiesplitt 1:5 som genomfördes i juli 2017 ger varje option i nedan beskrivna program rätt att teckna fem (5) aktier. Nedan angivna pris per aktie ska därmed divideras med 5 för att få aktuellt lösenpris per aktie.

Incitamentsprogram 2016/2019

På årsstämma den 12 maj 2016 godkändes styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Cherry-koncernen. Totalt har 145 000 optioner utgivits i programmet. Dessa tecknades vederlagsfritt av dotterbolaget Cherry Casino Syd AB. För anställda i Sverige innebar programmet ett erbjudande om att till marknadsmässigt pris (beräknat enligt Black & Scholes-modellen) förvärva optioner avseende aktier av serie B i Cherry. Totalt tecknades 37 000 optioner av anställda i Sverige, till ett pris om 8,09 SEK per option. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Malta (samt i vissa andra jurisdiktioner) erhöll optioner avseende aktier av serie B i Cherry vederlagsfritt. Totalt 94 000 optioner har tilldelats anställda i Malta (samt i vissa andra jurisdiktioner). Kostnaden för optionsprogrammet avseende personal bosatt utanför Sverige redovisas i enlighet med IFRS 2. Resterande 8 000 optioner, vilka inte tecknades eller tilldelades, innehas fortsatt av Cherry Casino Syd AB. Lösenpriset fastställdes till 229,30 SEK per aktie. Aktier kan tecknas under perioden 1–30 juni 2019. Vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade och tilldelade teckningsoptioner kan 139 000 nya aktier av serie B ges ut, vilket vid tidpunkten för årsstämman 2017 motsvarade en maximal utspädning om cirka 2,02 procent av det totala antalet aktier i Cherry och 1,41 procent av det totala röstetalet i Cherry.

Incitamentsprogram 2017/2020

På årsstämma den 16 maj 2017 godkändes styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Cherry-koncernen. Totalt kan 175 500 optioner ges ut i programmet. Dessa ska vederlagsfritt tecknas av dotterbolaget Cherry Casino Syd AB. För anställda i Sverige innebär programmet ett erbjudande om att till marknadsmässigt pris (beräknat enligt Black & Scholes-modellen) förvärva optioner avseende aktier av serie B i Cherry. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Malta (samt i vissa andra jurisdiktioner) kommer att erhålla optioner avseende aktier av serie B i Cherry vederlagsfritt. Kostnaden för optionsprogrammet avseende personal bosatt utanför Sverige redovisas i enlighet med IFRS 2. Optioner vilka inte kommer att tecknas eller tilldelas kommer att fortsatt innehas av Cherry Casino Syd AB. Lösenpriset fastställdes till 457,26 SEK per aktie. Aktier kan tecknas under perioden 15–30 juni 2020. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner tecknas eller tilldelas kan, vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade och tilldelade teckningsoptioner, 175 500 nya aktier av serie B ges ut, vilket vid tidpunkten för årsstämman 2017 motsvarade en maximal utspädning om cirka 2,02 procent av det totala antalet aktier i Cherry och 1,41 procent av det totala röstetalet i Cherry.