Internkontroll

Den interna styrningen och kontrollen avseende finansiell rapportering ska säkerställa att bolagets finansiella rapportering ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Cherry har en transparent verksamhet och etablerade kontrollsystem.

Styrelsen fastställer årligen styrdokument i form av VD-instruktion, beslutsmatris för samtliga bolag inom koncernen samt finans och valutapolicy och Risk Management policy samt processer. VD-instruktionen ger centrala anvisningar och klargör vilka beslut som avgörs av styrelsen och vilka som fattas av VD. Finans och valutapolicyn ger ramar för finansiering och hantering av finansiella risker.

Styrelsen utvärderar löpande den finansiella rapporteringen som erhålls i samband med styrelsemöten och omfattar resultat och finansiell ställning, skuldsättning, likviditet och andra viktiga förhållanden.

I revisionsutskottet sker en kontinuerlig dialog med bolagets revisor kring omfattning och kvalitet av bolagets finansiella rapportering samt risk och intern kontroll.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktör säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för hantering av bolagets risker. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar är definierade genom vår beslutsmatris som är beslutad av styrelsen i Cherry AB (publ) som gäller för samtliga bolag inom koncernen, samt vår koncerngemensamma riskpolicy.

Andra processer med bäring på den finansiella rapporteringen regleras i Cherrys koncerngemensamma ekonomihandbok, finans- och valutapolicy samt insiderpolicy och informationspolicy.

Riskbedömning

I samband med styrelsens strategidagar, utvärderar styrelsen under hösten varje år koncernens operativa risker. Risker i den finansiella rapporteringen utvärderas av revisionsutskottet likaså under hösten. Slutsatserna från dessa insatser påverkar utformningen av den interna kontrollen.

De främsta operativa riskerna för närvarande är:

  • Efterlevnad av General data protection regulation per maj 2018
  • Refinansierings och ränterisker
  • Regulatoriska risker

De mest väsentliga riskerna i finansiell rapportering är:

  • Värdering av goodwill

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter utformas på koncern- och bolagsnivå för att hantera de väsentliga risker som identifierats under riskbedömningen. Kontrollaktiviteter gällande de operativa riskerna utförs främst på lokal nivå i dotterbolagen. Kontrollaktiviteter gällande risker riskerna i den finansiella rapporteringen utförs både på central stabsnivå och på lokal nivå i dotterbolagen.

Information och kommunikation

Intern kommunikation- främst uppdaterade policys och ekonomihandbok, hålls tillgängligt på vårt intranät för berörd personal. Extern kommunikation sker i enlighet med Cherrys informationspolicy.

Uppföljning

Uppföljning av kontrollaktiviteter gällande operativa risker sker halvårsvis. Från och med 2017 sker återrapportering till styrelsen under våren. Vad gäller den interna kontrollen över finansiell rapportering, har koncernstaben under våren 2017, baserat på de olika affärsområdenas specifika risker vad gäller finansiell rapportering, utformat specifika internkontroll program, s.k. Minimum Internal Control Requirements (”MICR”), till respektive affärsområde. Återrapportering av dessa sker löpande varje kvartal och granskas även av bolagets revisor. Tidigare återrapporterades intern kontroll via bolagets revisor.