Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) omvaldes till Cherrys revisor vid bolagsstämman 2017, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor. För närvarande med en mandattid intill slutet av årsstämman 2019.

Aleksander Lyckow är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.