Styrelsens ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid extra bolagsstämma den 27 mars 2019 beslutades att inget  styrelsearvode ska utgå styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsens ersättningar under 2017

SEK Styrelsearvode Arvode utskottsarbete Övrig ersättning Summa
Morten Klein Ordförande 2 532 000 2 532 000
Anna Bergius Ledamot 250 000 250 000
Gunnar Lind Ledamot 250 000 250 000
Claes Ruthberg Ledamot 250 000 250 000
Johan Moazed Ledamot 250 000 250 000
Jörgen Olsson Ledamot 250 000 250 000
Totalt 3 782 000