Styrelsens ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid årsstämman den 16 maj 2017 beslutades att styrelsearvodet ska utgå med 2 532 000 SEK till styrelseordföranden och med 250 000 SEK till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Noteras bör att styrelseordföranden arbetar operativt i Bolaget, och att ersättningarna avser ersättning för en period av ett år och således under innevarande år kommer att utbetalas i proportion till den tid som löper från arvodesbeslutet till slutet av årsstämman 2018.

Styrelsens ersättningar under 2017

SEK Styrelsearvode Arvode utskottsarbete Övrig ersättning Summa
Morten Klein Ordförande 2 532 000 2 532 000
Anna Bergius Ledamot 250 000 250 000
Gunnar Lind Ledamot 250 000 250 000
Claes Ruthberg Ledamot 250 000 250 000
Johan Moazed Ledamot 250 000 250 000
Jörgen Olsson Ledamot 250 000 250 000
Totalt 3 782 000