Utdelning och utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som antagits av styrelsen är Cherrys målsättning att långsiktigt lämna en utdelning motsvarande lägst 50 procent av vinsten efter skatt. Hänsyn ska dock tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman 2018 är att, likt för verksamhetsåret 2016, ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.