Valberedning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska Cherry ha en valberedning vars uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvode samt ändringar i instruktionerna för valberedningen. 

Cherrys valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (det vill säga först till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren och så vidare). Dock ska maximalt sju aktieägare kontaktas. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om valberedningen trots detta ej består av tre ledamöter kan valberedningen själv utse resterande antal ledamöter.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida valberedningens ledamöter inte enats om annat. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberedning utsetts.

Enligt principerna för tillsättande av valberedning kan valberedningens sammansättning ändras under pågående mandatperiod vid förändringar i kretsen av aktieägare som utsett en representant till valberedningen.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till ebba-ahlgren@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Stureplan 19, 111 45 Stockholm.