Valberedning 2019

Årsstämman 2017 i Cherry AB har antagit principer för utseende av valberedning. Cherry AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen 2019 består av följande ledamöter:

  • Jeremy Xuereb, utsedd av Prunus Avium Ltd
  • Arild Karlsen, utsedd av Klein Group AS
  • Pontus Lindvall, utsedd av Per Hamberg
  • Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB

Tillsammans representerar de tre ägarrepresentanterna i valberedningen cirka 41 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida valberedningens ledamöter inte enas om annat. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Cherry AB, Att: Valberedningen, Stureplan 19, 111 45 Stockholm eller per e-post till ebba.ahlgren@cherry.se.